Περί...

Loading...
Προφήτης Ιώβ
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Δίκαιος γὰρ ἀνὴρ καὶ ἄμεμπτος ἐγεννήθη εἰς χλεύασμα.

(Ένας δίκαιος και άμεμπτος άνθρωπος, όπως μου μαρτυρεί η συνείδησις ότι είμαι εγώ, εγεννήθηκε δια να χλευάζεται και να εμπαίζεται.)

Ιώβ 12,4
Το απέχεσθαι από κακών έστιν επιστήμη .[Επιστήμη είναι, το να απέχει κανείς από τις κακές πράξεις.] (Ιώβ 28,28)
Έξω δὲ οὐκ ηὐλίζετο ξένος, ἡ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳκτο. (Ποτέ δεν αφήκα ξένον να κοιμηθεί έξω στο ύπαιθρον. Η θύρα του σπιτιού μου ήτο ανοικτή εις κάθε ερχόμενον.)

Ιώβ 31,32
Εἶπε δὲ ἀνθρώπῳ· ἰδοὺ ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη. (Είπε δε ο Κύριος στον άνθρωπον· Ιδού πραγματική σοφία είναι το να σέβεται ο άνθρωπος τον Θεόν. Και επιστήμη είναι το να απέχει κανείς από τας κακάς πράξεις”.)

Ιώβ 28,28
Ήγγισε δὲ εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ἡ δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ᾅδη. ἐὰν ὦσι χίλιοι ἄγγελοι θανατηφόροι, εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν· ἐὰν νοήσῃ τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι πρὸς Κύριον, ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ μέμψιν, τὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξῃ, ἀνθέξεται τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς θάνατον, ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου, τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλήσει μυελοῦ (Έτσι δε η ψυχή του πλησιάζει προς τον θάνατον και η ζωή του εγγίζει στον άδην. Εάν υπάρχουν πάρα την κλίνην του χίλιοι άγγελοι από εκείνους, που έχουν ως έργον και αποστολήν να φέρουν τον θάνατον, κανείς από αυτούς δεν θα τον πληγώσει και δεν θα τον θανατώσει, αρκεί μόνον αυτός να συναισθανθεί με την καρδία του και επιστρέψει δια της μετανοίας προς τον Κύριον, ομολογήσει δε εις κάθε άνθρωπον την αξίαν μομφής και καταδίκης συμπεριφοράν του, δείξει δε φανερά την ασύνετον διαγωγήν του απέναντι του Θεού. Τότε ο Θεός θα τον βαστάσει και θα τον στήριξη, ώστε να μη πέσει νεκρός. Θα ανανεώσει δε αυτού το σώμα, όπως ανανεώνεται ο ασπριζόμενος τοίχος. Τα δε οστά του θα γεμίσουν από μυελόν.)

Ιώβ 33,22-24
Όσοι παροργίζουσι τὸν Κύριον, ὡς οὐχὶ καὶ ἔτασις αὐτῶν ἔσται. (Όσοι παροργίζουν μέ τας αμαρτίας των τον Κύριον και πιστεύουν ότι δεν θα γίνει δι' αυτούς ανάκρισις και δεν θα επιβληθεί τιμωρία, πλανώνται.)

Ιώβ 12,6
Θάνατος ἀνδρὶ ἀνάπαυμα, συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς κατ᾿ αὐτοῦ (Ο θάνατος είναι ανάπαυσις δια τον άνθρωπον, διότι ο Κύριος δια του θανάτου θέτει τέρμα εις τας θλίψεις και περιπετείας αυτού.)

Ιώβ 3,23
Ο δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος δρομέως· ἀπέδρασαν καὶ οὐκ εἴδοσαν. (Ο χρόνος της ζωής μου είναι ελαφρότερος και ταχύτερος από τον δρομέα, που τρέχει γρήγορα. Επέρασαν, χωρίς να το καταλάβω, αι ημέραι της ζωής μου.)

Ιώβ 9,25
Πότερον οὐχὶ πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὥσπερ μισθίου αὐθημερινοῦ ἡ ζωὴ αὐτοῦ; (Τι λοιπόν; Τόπος δοκιμασιών και θλίψεων δεν είναι ο βίος του ανθρώπου εδώ εις την γην, και η ζωή του δεν ομοιάζει με την κοπιώδη και ταλαιπωρημένην ζωήν ενός ημερομισθίου εργάτου;)

Ιώβ 7,1
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα