Περί...

Loading...
Γερόντισσα Ξένη της Αιγίνης
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Ιησού μου αναμάρτητε, πηγή της ευσπλαχνίας,
πηγή της αγαθότητος και της αθανασίας.

Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, παμπόθητε Σωτήρ μου·
Ιησού μου, γείνου ίλεως και σώσον την ψυχήν μου.
/
1

Βλέπετε όλα τα αποτελέσματα