Περί...

Loading...
Απόστολος Παύλος
Βιογραφία
Κοινοποίηση
Οὐ λοίδοροι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.

(Ούτε οι υβριστές και αυτοί που κοροϊδεύουν τους άλλους, θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού.)

Προς Κορινθίους Α' 6,10
Λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν.

(Οταν οι άπιστοι μας εμπαίζουν και μας υβρίζουν ημείς τους ευλογούμεν και ευχόμεθα αγαθά δι' αυτούς.)

Προς Κορινθίους Α' 4,12
Καὶ πᾶν ὅ,τι ἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ δι᾿ αὐτοῦ.

(Και κάθε τι, το οποίον πράττετε με τα λόγια σας η με τα έργα σας, τα πάντα να τα κάμνετε εν ονόματι του Κυρίου και προς δόξαν αυτού, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα, ο οποίος τόσον πολύ μας έχει ευεργετήσει και μας ευεργετεί.)

Προς Κολοσσαείς 3,17
Και παν ότι εάν ποιήτε, εκ ψυχής εργάζεσθε, ως τω Κυρίω και ουκ ανθρώπους. [Και κάθετι που κάνετε, να το κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους.] (Προς Κολασσαείς 3,23)
Και μη συγκοινωνείτε τοις έργοις ακάρποις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. [Και να μην συμμετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά έχετε την υποχρέωση και να τα ελέγχετε.] (Προς Εφεσίους 5,11)
Οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

(Ο άνθρωπος δεν γίνεται δίκαιος, δεν αποκτά την δικαίωσιν ενώπιον του Θεού από τας τυπικάς διατάξης του μωσαϊκού Νομου, αλλά μόνον δια της φωτισμένης ενεργείας και ενεργού πίστεως στον Ιησούν Χριστόν.)

Προς Γαλάτας 2,16
Ο γαρ εάν σπείρη άνθρωπος , τούτο και θερίσει· ότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερίσει φθοράν , ο δε σπείρων εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον . [Γιατί θα θερίσει ο άνθρωπος εκείνο, που θα έχει σπείρει. Εκείνος που σπέρνει στην σάρκα τα έργα της αμαρτίας και της διαφθοράς, αυτός θα θερίσει από τα έργα της σαρκός τον όλεθρο, την αιωνία κόλαση. Εκείνος όμως ο οποίος σπέρνει και καλλιεργεί στο πνεύμα του τα έργα, που εμπνέει το Άγιον Πνεύμα, θα θερίσει από τα έργα του πνεύματος την αιώνιο ζωή.] (Προς Γαλάτας 6,7-8)
Ευλογείτε και μη καταράσθε. [Να εύχεστε και να λέτε πάντοτε καλά λόγια για όλους και ποτέ να μην καταράστε.] (Προς Ρωμαίους 12,14)
Εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν· τούτο γαρ ποιών άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. [Εάν πεινά ο εχθρός σου, δίδε του ψωμί, εάν διψά φέρε του νερό να πιεί· διότι εάν αυτά τα καλά πράττεις, είναι σαν να βάζεις σωρούς από αναμμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. (Αυτός δηλαδή θα καταληφθεί από φλογεράς τύψεις συνειδήσεως και θα δοκιμάση μεγάλην ντροπή για το κακό, που σου έκανε)] (Προς Ρωμαίους 12,20)
Ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τω Θεώ και πατρί. [Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.] (Προς Εφεσίους 5,20)
Εν παντί εχαριστείτε· τούτο γαρ θέλημα Θεού. [Για κάθετι να ευχαριστείτε τον Θεό. Διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού.] (Προς Θεσσαλονικείς Α' 5,18)
Η γαρ σωματική γυμνασία προς ολίγον εστίν ωφέλιμος, η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμός έστιν, επαγγελίας έχουσα ζωής της νυν και της μελλούσης. [Διότι η εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί, αντίθετα η ευσέβεια είναι ωφέλιμη σε όλα, διότι υπόσχεται αγαθά και σ' αυτή και στη μέλλουσα ζωή.] (Προς Τιμόθεον Α' 4,8)
Έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκείας. [Η ευσέβεια είναι πηγή πλούτου, όταν συνοδεύεται από αυτάρκεια.] (Προς Τιμόθεον Α' 6,6)
Και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. [Όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβεια, όπως δηλαδή θέλει ο Ιησούς Χριστός, (να γνωρίζουν ότι) θα υποστούν διωγμούς.] (Προς Τιμόθεον Β' 3,12)
Τούτο δε , ο σπείρων φειδομένως φειδομένως και θερίσει , και ο σπείρων επ ' ευλογίαις επ΄ευλογίαις και θερίσει . Έκαστος καθώς προαιρείται τη καρδία , μη εκ λύπης ή εξ ανάγκης . Ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός . Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσαι εις υμάς , ίνα εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκειαν έχοντες περισσεύητε εις παν έργον αγαθόν . Καθώς γέγραπται· εσκόρπισεν , έδωκε τοις πένησιν . Η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα . [Πρέπει να γνωρίζετε, ότι εκείνος που σπέρνει με τσιγγουνιά, θα έχει και λίγη σοδειά. Και εκείνος που σπέρνει απλόχερα, θα έχει πολύ σοδειά. Ο καθένας ας δίνει σύμφωνα με την ελεύθερη διάθεση της καρδιάς του, χωρίς να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, διότι ο Θεός αγαπάει εκείνον, που δίνει με προθυμία και ευχαρίστηση. Είναι δυνατόν ο Θεός να σας δώσει με το παραπάνω κάθε δωρεάν, ώστε πάντοτε, σε κάθε τι, να έχετε κάθε επάρκεια σε υλικά αγαθά και έτσι να προθυμοποείστε με το παραπάνω για κάθε καλό έργο. Με τον τρόπο αυτό θα πραγματοποιηθεί και σε εσάς εκείνο που λέγει η Γραφή: ''Εσκόρπισε αφθόνως τις ελεημοσύνες του, έδωσε στους πτωχούς· η αγαθοεργία του θα μείνει για πάντα.] (Προς Κορινθίους Β' 9,6-7)
Ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως.

(Λοιπόν, έως ότου έχομεν καιρόν, τώρα που ευρισκόμεθα εις την παρούσαν ζωήν, ας πράττωμεν με προθυμίαν τα αγαθά έργα προς όλους, μάλιστα δε προς εκείνους οι οποίοι, δια της πίστεως στον Χριστόν, μας έγιναν οικείοι και αδελφοί.)

Προς Γαλάτας 6,10
Όπου βρίσκεται το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι και η ελευθερία. (Β' Κορινθίους 3,17)
Πάντα μοι έξεστιν , αλλ' ου πάντα συμφέρει· [Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν είναι συμφέρον να πράττω όλα.] (Προς Κορινθίους Α' 6,12)
Το επιεικές υμών γνωσθήτω πάσιν ανθρώποις . [Η επιείκειά σας, η υποχωρητικότητα και ανεξικακίας σας ας γίνει γνωστή και ας διδάξει όλους τους ανθρώπους, πιστούς και απίστους.] (Προς Φιλιππησίους 4,5)
Ου γαρ ο θέλω τούτο πράσσω, αλλ' ο μισώ τούτο ποιώ. [Δεν κάνω εκείνο που θα ήθελα να κάνω, αλλά κάνω εκείνο που μισώ και δεν το θέλω.] (Προς Ρωμαίους 7,15)
Οι γαρ κατά σάρκα όντες τα της σαρκός φρονούσιν , οι δε κατά πνεύμα τα του πνεύματος . Το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος , το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη· διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν . [Διότι όσοι βρίσκονται ακόμη υπό την κυριαρχία της σαρκός, φρονούν και επιθυμούν όσα θέλει η σάρκα· όσοι όμως κατευθύνονται από την Χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, σκέπτονται και φρονούν και θέλουν, όσα το Άγιο Πνεύμα τους υπαγορεύει. Οι σκέψεις, τα φρονήματα και οι επιθυμίες της σαρκός προκαλούν τον πνευματικό θάνατο. Το φρόνημα που υπαγορεύει το Πνεύμα το Άγιο και η αγία κατάσταση που δημιουργεί, οδηγεί στην αληθινή ζωή και ειρήνη. Διότι η σαρκική κατάσταση και επιθυμία, είναι έχθρα στον Θεό και φέρει τον θάνατο.] (Προς Ρωμαίους 8,5-6)
Ει γας κατά σάρκα ζήτε, μέλλετε αποθνήσκειν, ει δε Πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεσθε. [Διότι, εάν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του σαρκικού ανθρώπου, σίγουρα θα πεθάνετε. Εάν όμως, με την βοήθεια του Πνεύματος, νεκρώσετε τις επιθυμίες της σάρκας, θα ζήσετε.] (Προς Ρωμαίους 8,13)
Πάντα μοι έξεστιν , αλλ ' ου πάντα συμφέρει· πάντα μοι έξεστιν , αλλ ' ουκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινός. [Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, όπως π.χ. να τρώω και να πίνω χωρίς διακρίσεις, αλλά δεν είναι συμφέρον να τα πράττω όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα υποδουλωθώ σε τίποτε απ' αυτά.] (Προς Κορινθίους Α' 6,12)
Μηδείς το εαυτού ζητείτω , αλλά το του ετέρου έκαστος . [Κανείς, παρασυρόμενος από την φιλαυτία του, να μη επιζητεί ό,τι του αρέσει ή ό,τι τον εξυπηρετεί, αλλά ας επιδιώκει και ας ενδιαφέρεται ο καθένας και για το καλό του άλλου.] (Προς Κορινθίους Α' 10,24)
Ο κολλώμενος τω Κυρίω εν πνεύμα έστι . [Εκείνος που προσκολλάται και ενώνεται με τον Κύριο, γίνεται κατά μυστηριώδη τρόπο ένα πνεύμα με Αυτόν, γεμίζει ολόκληρος και αγιάζεται από Αυτόν.] (Προς Κορινθίους Α' 6,17)
Πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντι με Χριστώ. [Όλα τα κατορθώνω, με τη δύναμη που μου δίνει η κοινωνία και η σχέση με τον Χριστό.] (Προς Φιλιππησίους 4,13)
Έκαστος εν ω εκλήθη , αδελφοί , εν τούτω μενέτω παρά τω Θεώ . [Ο καθένας, αδελφοί, εις όποια κατάσταση βρεθεί, όταν κληθεί, σ' αυτήν και ας μένει, (φροντίζων μόνον και αγωνιζόμενος να είναι πάντοτε κοντά στον Θεόν.)] (Προς Κορινθίους Α' 7,24)
Ο γαρ πας νόμος εν ενί λόγω πληρούται, εν τω αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. [Διότι όλος ο νόμος, συνοψίζεται σε μία φράση: Στο να αγαπήσεις τον πλησίον σου, σαν τον εαυτόν σου.] (Προς Γαλάτας 5,14)
Ου γαρ οι ακροαταί του νόμου δίκαιοι παρά τω Θεώ , αλλ ' οι ποιηταί του νόμου δικαιωθήσονται . [Διότι δίκαιοι και άξιοι αμοιβής ενώπιον του Θεού δεν είναι αυτοί, οι οποίοι απλώς ακούουν και γνωρίζουν τον Νόμο, αλλά όσοι τον τηρούν και τον εφαρμόζουν.] (Προς Ρωμαίους 2,13)
Το γαρ ου μοιχεύσεις , ου φονεύσεις , ου κλέψεις , ουκ επιθυμήσεις , και ει τις ετέρα εντολή , εν τούτω τω λόγω ανακεφαλαιούται , εν τω αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. [Διότι το μη μοιχεύσεις, μη φονεύσεις, μη κλέψεις, μην επιθυμήσεις και κάθε άλλη εντολή, συνοψίζεται στην εντολή: Να αγαπήσεις τον πλησίον σου, σαν τον εαυτόν σου.] (Προς Ρωμαίους 13,9)
Ειδώς τούτο , ότι δικαίω νόμος ου κείται , ανόμοις δε και ανυποτάκτοις , ασεβέσι και αμαρτωλοίς , ανοσίοις και βεβήλοις , πατρολώαις και μητρολώαις , ανδροφόνοις. [Ας γνωρίζει καθένας, ότι ο Νόμος δεν δόθηκε και δεν έχει ισχύ για τον δίκαιο, του οποίου η συμπεριφορά ανταποκρίνεται εκ των προτέρων στον Νόμο. Αλλά ο Νόμος υπάρχει και έχει ισχύν εναντίον των παρανόμων και των ανυποτάκτων στο Θείο θέλημα, εναντίον των ασεβών και αμαρτωλών, εναντίον εκείνων που δεν έχουν τίποτε το όσιο και βεβηλώνουν τα πάντα. Δόθηκε και έχει ισχύν για τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, για τους φονείς των ανθρώπων.] (Προς Τιμόθεον Α' 1,9)
Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει.

(Μη πλανάσθε. Ο Θεός δεν εξαπατάται ούτε και περιπαίζεται. Διότι κατά την ημέραν της μεγάλης κρίσεως θα θερίση ο άνθρωπος εκείνο, που θα έχη σπείρει.)

Προς Γαλάτας 6,7
/
8

Βλέπετε 1 - 33 από τα 261 αποτελέσματα